Wpisz szukaną frazę

Wyślij wiadomość

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Zgoda obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości dla potrzeb kolejnych procesów rekrutacji podejmowanych przez CSK ZETO S.A. w przyszłości.”
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą mailową


Strefa klienta - logowanie

Dostęp jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

Pobieranie referencji

Dostęp jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Zgoda obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości dla potrzeb kolejnych procesów rekrutacji podejmowanych przez CSK ZETO S.A. w przyszłości.”
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą mailową


SATURN-HR

Kompletne zaawansowane rozwiązanie w zakresie zarządzania personelem.

SATURN-HR Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Kadry i Płace to sprawdzony funkcjonalny system ułatwiający życie każdemu działowi HR.

Program kadrowo-płacowy SATURN-HR

 

System kadrowo-płacowy SATURN-HR wdrożyliśmy u kilkuset Klientów.

SATURN-HR sprawdza się zarówno w małych, jak i w dużych przedsiębiorstwach, a także w jednostkach administracji publicznej i szkolnictwie. System SATURN-HR, poza sprzedażą bezpośrednią, jest również sprzedawany przez sieć naszych partnerów handlowych i dostarczany jako moduł kadrowo-płacowy z niektórymi zintegrowanymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem (ERP).

System SATURN-HR w połączeniu z profesjonalnym wsparciem ze strony Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A., począwszy od pierwszego kontaktu z nami i rozpoznania potrzeb klienta, aż po zakończenie implementacji systemu, gwarantują wypełnianie najwyższych standardów jakości.


SATURN-HR — sprawdzone i skuteczne narzędzie wspomagające zarządzanie personelem

MODUŁ KADRY

System umożliwia ewidencję i przetwarzanie całego szeregu danych dotyczących zatrudnionych pracowników:

 • rejestracja pracowników wraz z przebiegiem zatrudnienia w firmie i poza nią;
 • ewidencja nagród i kar;
 • zarządzanie szkoleniami – słownikowanie, kontrola okresów;
 • Badania lekarskie – definiowanie rodzajów, kontrola okresów;
 • Kontrola stażu pracy i automatyczne generowanie dodatków z tego tytułu;
 • Ewidencja nieobecności i kontrola wykorzystania wymiarów różnych rodzajów nieobecności;
 • różnorodne sposoby rejestracji czasu pracy (RCP, import kalendarzy, grafiki);
 • karta ewidencji czasu pracy uwzględniająca zarówno harmonogram, jak i godziny dodatkowe;
 • wspomaganie tworzenia deklaracji PFRON;
 • sporządzanie typowych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników i rozwiązywaniem stosunku pracy – umowy o pracę, angaże, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy i wiele innych;
 • uzyskiwanie szeregu zestawień z danych zgromadzonych w bazie danych;
 • generator zestawień danych oraz kilkanaście zdefiniowanych już przy pomocy tego generatora zestawień;
 • Możliwość korzystania z opracowanych szablonów Word.

MODUŁ PŁACE

Moduł wspomaga naliczanie wynagrodzeń uwzględniając różne jego systemy (płaca miesięczna, akord, płaca godzinowa oraz systemy mieszane).

Zarządzanie wynagrodzeniami obejmuje między innymi:

 • dużą liczbę wbudowanych algorytmów charakteryzujących się elastyczną konfiguracją;
 • wprowadzanie, aktualizację i przeglądanie danych płacowych pracowników;
 • przygotowywanie dokumentów płacowych z podziałem na wypłatę podstawową i dowolną ilość wypłat dodatkowych, w tym: informacji o nieobecnościach, kart pracy, dokumentów dopłat i potrąceń, zaświadczeń lekarskich;
 • obsługę zadłużeń (PKZP, Pożyczki ZFŚS, egzekucje komornicze i alimenty);
 • tworzenie kartoteki ubezpieczeniowej;
 • gromadzenie danych podatkowych;
 • obliczanie wynagrodzeń;
 • wydzielanie wartości składników stałych za okresy związane z chorobą pracownika;
 • szereg operacji pomocniczych  – grupowe wprowadzenie i zmiana wartości składników płacowych, modyfikacja rachunków bankowych, itp.;
 • automatyczne generowanie dokumentów wypłat – premie, nagrody z zysku, nagrody zaewidencjonowane w kadrach;
 • tworzenie elektronicznych przelewów  na rachunki bankowe;
 • tworzenie dokumentów wypłaty: pasków, list płac, list ZUS, zbiorczych zestawień płacowych;
 • szczegółowe raporty prezentujące analitykę obliczeń m.in. świadczeń, wynagrodzenia za urlop;
 • wspomaganie raportowania w zakresie sprawozdań -  Z-06, Z-03, ZUS Z-3, ZUS Z-7, ZUS Rp-7;
 • przenoszenie danych do programu PŁATNIK– eksport deklaracje zgłoszeniowych i rozliczeniowych;
 • rozliczenie z Urzędem Skarbowym – e-Deklaracje, drukowanie PIT wg obowiązujących wzorów;
 • tworzenie rozdzielnika kosztów i  dekretowanie wypłat, wg planu kosztów Użytkownika; możliwość przekazywania dekretów do różnych systemów finansowo-księgowych.

MODUŁ UMOWY ZLECENIA

Umożliwia rejestrację zleceniobiorców, zawartych umów (zlecenia, o dzieło, kontrakt menedżerski i itp.) oraz wypłaconych rachunków. Do listy wypłat można dołączać oprócz rachunków stałe dodatki i potrącenia oraz zaświadczenia lekarskie.

Efektywne zarządzanie personelem podstawą sukcesu każdej firmy

Zarządzanie personelem to kierowanie najcenniejszym z kapitałów każdego przedsiębiorstwa — ludźmi. Optymalne wykorzystanie pracowników, którzy angażując swój osobisty wysiłek, wiedzę i talent, przyczyniają się do realizacji celów i czynią przedsiębiorstwo bardziej konkurencyjnym na rynku to jedno z podstawowych zadań kadry zarządzającej.

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, przy stale zachodzących zmianach powoduje wzrost zapotrzebowania na różne informacje dotyczące pracowników, na różnych szczeblach zarządzania. Szybki dostęp do informacji o pracownikach w różnorodnych działach przedsiębiorstwa, powoduje wzrost wydajności pracy, eliminując np. potrzebę wielokrotnego wprowadzania czy zestawiania powtarzających się danych o pracownikach.

 Zarządzanie kadrami, podobnie jak zarządzanie innymi obszarami przedsiębiorstwa wymaga więc wyposażenia przedsiębiorstwa w wydajny system kadrowo-płacowy.

 Zadaniem systemu zarządzania zasobami ludzkimi jest również pomoc menedżerom firmy w doborze pracowników, którzy najskuteczniej pomogą firmie w realizacji jej zadań oraz dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji na temat personelu przydatnych zarówno z punktu widzenia realizacji bieżących celów firmy, jak i wymogów formalno-prawnych oraz wszelkich rozliczeń płacowych.

 Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi to wykorzystanie zdolności, umiejętności i talentów zatrudnionych osób oraz zatrzymanie w firmie najlepszych pracowników, poprzez umożliwienie im stałego podnoszenia kwalifikacji, a także dostosowanie wynagrodzenia stosownie do ich osiągnięć. Rekrutacja, oceny pracownicze, szkolenia, planowanie ścieżek rozwoju i zmian na stanowisku to podstawowe elementy tego procesu. Wdrożenie specjalistycznego systemu wspomagającego ten proces pozwala przedsiębiorstwu odnieść szereg korzyści, które znacząco wpływają na jego zdolność do realizacji strategicznych celów. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rekrutacja

Moduł Rekrutacja jest narzędziem wspomagającym procesy kadrowe w zakresie rekrutacji i selekcji personelu. Ułatwi pracodawcy dobór najlepszych kandydatów na wolne stanowiska pracy w firmie. Kandydaci mogą pochodzić zarówno ze źródeł zewnętrznych jak i wewnętrznych, tzn. mogą nimi być pracownicy zakładu wybrani do przeniesienia na wolne stanowisko, gdzie mogliby być lepiej wykorzystani ze względu na swoje umiejętności. 

Ocena pracownika

Moduł Ocena pomaga w dokonaniu okresowej oceny pracowników na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy w oparciu o uzgodnione cele. Cele systemu ocen mogą być sklasyfikowane różnie w zależności od strategii zarządzania czy tradycji obowiązującej w firmie. Może to być np. cel korekcyjny, stabilizujący lub rozwojowy. Do przeprowadzenia oceny wykorzystywany jest określony przez użytkownika profil osobowy stanowiska pracy, a wynik oceny zapisywany na odpowiednim kwestionariuszu.

 Ścieżka kariery

Zadaniem modułu Ścieżka Kariery jest pomoc w projektowaniu i realizacji pewnego procesu w firmie, w ramach którego umożliwia się zatrudnionym w niej pracownikom planowanie i rozwój indywidualnej kariery, przy założeniu harmonizowania potrzeb i wspólnych interesów firmy i pracownika.

 Szkolenie pracowników

Ideą szkolenia pracowników jest podniesienie kwalifikacji pracownika, w celu ich późniejszego wykorzystania w firmie. Poprzez analizę potrzeb firmy można określić formy podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych pracowników. W module Szkolenia można zarejestrować informacje zarówno o organizatorach i tematach szkoleń, cechach i atrybutach jakie mogą być rozwijane w wyniku przeszkolenia pracownika, jak i budżecie przyznanym na szkolenia pracowników.

Integracja z systemami

Integracja z systemem Finansowo-Księgowym

System umożliwia utworzenie dekretów księgowych do modułów finansowo-księgowych w zintegrowanych systemach wspomagających zarządzanie. W oparciu o zestaw parametrów można tworzyć dekrety z wybranych list płac z podanego miesiąca, umów zleceń z podanego okresu lub łącznie z wybranych list wypłat i umów.

Współpraca z systemami Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.

Współpraca z systemami Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.

W celu usprawnienia organizacji pracy i skuteczniejszego zarządzania, wiele firm wykorzystuje Systemy Rejestracji Czasu Pracy, które pozwalają zautomatyzować ewidencję czasu pracy pracowników w oparciu o rejestratory-czytniki kart magnetycznych. System SATURN-HR poprzez moduł RCP umożliwia współpracę z systemami rejestracji czasu pracy C/S RCP.

Elektroniczne przelewy bankowe

Możliwość generowanie danych o płatnościach zgodnie ze standardami bankowości elektronicznej. Umożliwia wygenerowanie elektronicznych przelewów z wynagrodzeń wszystkich rodzajów umów, z zaliczek na poczet podatku, jak również z potrąceń na rzecz wierzycieli (PZU, PKZP, .itp.).

Obsługa pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

 • Prowadzenie rejestru pobytów zagranicznych, z automatycznym wyliczaniem przez program ilości dni i miesięcy pobytu oraz określaniem, gdzie będą opłacane składki i podatek, w oparciu o przepisy i wprowadzone parametry.
 • Wydruk E101 oraz A1.
 • Wyliczanie, wg przepisów właściwych dla pracowników wysłanych do pracy za granicę:
  • składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z uwzględnieniem pomniejszenia podstawy o kwotę równowartości diet za każdy dzień pobytu i porównania z minimalną podstawą),
  • zaliczki na poczet podatku (z uwzględnieniem pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę równowartości  30% diety za każdy dzień pracy za granicą),
  • wynagrodzeń za chorobę oraz zasiłków chorobowych,
  • wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe.
 • Wydruk rozdzielnika kosztów oraz tworzenie dekretów do systemu FK, z uwzględnieniem podziału składek na ubezpieczenia społeczne na konta kosztów wg proporcji wynikającej z podstawy do tych składek.
 • Wydruk informacji o dochodach osiągniętych  za granicą, do PIT-11.
 • Wydruk PIT-11 wg zasad obowiązujących dla dochodów osiągniętych za granicą.

Cechy systemu SATURN-HR

 • Błyskawiczny dostęp do potrzebnych informacji za pomocą szerokiej palety standardowych i definiowanych raportów.
 • Rozbudowany system definiowania uprawnień oraz pełna kontrola wprowadzania i przeglądania danych w systemie.
 • Automatyzacja i przyspieszenie wykonywanych operacji.
 • Pełna integracja z zewnętrznymi systemami typu homebanking, Programem Płatnika oraz Finansowo-Księgowymi.
 • Dostosowanie do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Elastyczność w definiowaniu listy płac, składników wynagrodzeń i parametrów płacowych.
 • Przyjazny interfejs użytkownika – kontrole wynagrodzeń i przetwarzanych danych, kontekstowe podpowiedzi i liczne rozwijane listy wyboru pozwalają na swobodne poruszanie się i komfortową prace z oprogramowaniem.
 • Przejrzystość dokumentacji dla pracownika, pełna dokumentacja pasków ze składnikami wynagrodzeń, potrąceń i składnikami ubezpieczeń społecznych.
 • Możliwość dowolnego wyboru modułów systemu.
/Ostatnie aktualności
23 paź 2020

Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Czytaj więcej →
13 cze 2016

Nowa realizacja infrastrukturalna w Pasażu Świętokrzyskim

Modernizacja instalacji SAP I DSO w sklepie obuwniczym CCC.

Czytaj więcej →
07 cze 2016

Nowa realizacja infrastrukturalna.

Modernizacja instalacji SAP I DSO w lokalu Rossman w Kielcach.

Czytaj więcej →
06 cze 2016

Realizacja w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych dla Politechniki Świętokrzyskiej.

Prace budowlane w zakresie monitoringu wizyjnego w budynku oddziału zamiejscowego Politechniki Świętokrzyskiej w Sand...

Czytaj więcej →
24 maj 2016

„Optimalna Zmiana 2016” Promocja dla biur rachunkowych.

Atrakcyjna oferta skierowana do biur rachunkowych.Czas promocji ograniczony.

Czytaj więcej →
12 maj 2016

Nowa wersja aplikacji Comarch B2B 2016.2.2 XL dla Comarch ERP XL.

Zmiany w wyglądzie interfejsu , nowy koszyk i nowe szczegóły dokumentów.

Czytaj więcej →
/Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z naszym
konsultantem.
Poznaj najlepszą ofertę dla
dla Twojej firmy

503 020 928

/Nasi partnerzy
 • © 2022 CSK ZETO S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Wykonanie i realizacja IDEA Interactive